تبلیغات
وب لژیون کمک راهنما مسافر امیرحسین
دوشنبه 1 شهریور 1395  08:14 ب.ظ

پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهاده اند و به خویش خویشتن توجه می نمایند...

بر شما واجب و ضروری است که از سخن به نقطه عمل حرکت بنمایید و بر زمین و سماء توجه کنید.

با اندیشه ژرف خود به رحمت ماوراء ایمان راسخ داشته باشید و بدانید که پاداش شما دست همیاری شما را خواهد داد.
آنگاه بذر نیکو بکار و یا تخم و دانه با ارزش. هم قوت کافی و هم سایبان هایتان برافراشته خواهد شد. پس آن کنید که فرمان است...نظرات()   
   
یکشنبه 19 آذر 1396  03:03 ب.ظ

علم ودانش پیچیده نیست.هرچیزی کلیدی دارد؛اگرکلیدهاراپیدانمائیدان هنگام می توانید کار باارزشی بنمائید.
ودراین راه به آنانی که دزس درستی ذریافت نموده اندوباتلاش وپژوهش خودشان؛به آن علم ودانش افزوده اند.
می توانیدباامتحان وآزمایش درست؛کاربسیاراعظیمی انجام بدهید.نویسنده:مسافرمصطفی


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 20 آذر 1396
نظرات()       
دوشنبه 13 آذر 1396  07:35 ب.ظ

کردم ازعقل سوالی
که مگر ایمان چیست؟
عقل برگوش دلم گفت
که ایمان ادب است.
آدمیزاد اگر بی ادب است
آدم نیست.
فرق مابین بنی آدم وحیوان
ادب است.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 13 آذر 1396  07:31 ب.ظ

کردم ازعقل سوالی
که مگر ایمان چیست؟
عقل برگوش دلم گفت
که ایمان ادب است.
آدمیزاد اگر بی ادب است
آدم نیست.
فرق مابین بنی آدم وحیوان
ادب است.


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 13 آذر 1396
نظرات()   
   
دوشنبه 13 آذر 1396  11:55 ق.ظ

خدامرادوست دارد چون یک روزدیگربه من هدیه داده است
خوشبختم چون یک روزدیگزمیتوانم مهردیگزان راتجربه کنم ومهربورزم
من حالم همیشه خوبه چون باوجوددوتاجمله بالایی غمی نمیمونه
من مشکلات زیادی دارم ولی همشودوست دارم چون هموناهستند
که منوشکل می دندند
من میخندم چون دلیلی برای نخندیدن پیدانکردم
من میخندم حتی درتاریکترین روزهاهمیشه خدایی هست که منبع نورباشد
وهمیشه کسانی هستند که ماروبه سمت نور بکشونند

روزتون پراززیبایی ولبخندخداواحساس خوب
نویسنده :مسافرمصطفی • آخرین ویرایش:دوشنبه 13 آذر 1396
نظرات()   
   
جمعه 10 آذر 1396  08:23 ب.ظ

همان گونه که میدانیدعلم بی پایان ؛وزندگی درهربعدی که باشد حیات از نقطه ای که به انتها می رسد دوباره اغاز میگردد.
این جهانها درجهانهای دیگر تولید می شود.


 • آخرین ویرایش:جمعه 10 آذر 1396
نظرات()       
دوشنبه 29 آبان 1396  10:37 ب.ظ

کاش درکنار این هم
باشگاه زیبای اندام،
یک باشگاه زیبای افکار هم داشتیم.
مشکل امروز ما اندام هانیستند،
افکارهاهستند...


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 29 آبان 1396
نظرات()   
   

قبلا دریک انجیوبودم /ارمشکلاتی که یک مصرف کنده باآن درگیربودرابه عنوان قوال یاد میکردند.اولین قول یک مصرف کنده موادمخدربودودومین قول مسعله سکس یاهمان غریزه جنسی.این اهمیت این داستان را میرساندکه یک مصرف کننده بزرگترین مشکلش بعد از موادمخدر غریزه جنسی است.
یک سفراولی باورودش به کنکره بیشترین تخریب راایجاد کرده واین سیستم هابرای اینکه بازسازی شود همان طوری که درسی دی ساختن قالب هم میگویدبرای باز سازی احتیاج دارد به انرژی.
همان گونه که میدانید انسان دو صور دارد که یکی صوراشکاراست ودیگری صور پنهان وهمان گونه که در درمان اعتیاد این دو صور راباید مدنظرداشته باشیم.بایدبدانیم که هرکاریکه می خواهیم انجام بدهیم فقط همین جسم تنها نیست.حتی درمسائل جنسی.
برای این که یک رابطه جنسی خوبی داشته باشیم وان راتخلیه کنیم باید این دوصور رامدنظربگیریم.اقای مهندس هم درموردصورپنهان این عمل تاجائی که توانستندتوضیح دادند.استاد ما وقتی که درلژیون می خواستند در مورد این مسعله صحبت کنند می گفتندوقتی شخص میخواهد این عمل راانجام بدهد بایدحس وحواسش متمرکز به همان قضیه باشدونبایدبه فلان فیلم یافلان شخص باشدچون ازدیدگاه استادمن این یک خیانت محسوب میشود.وتعریف زنارادارد.
همان طوری که میدانیدانسان چاکراه داردواین چاکراهامراکز انرژی بدن هستند.یکی ازاین مراکز رابطه جنسی است.تنها چاکراهی که هم خروجی دارد هم ورودی چاکراهای تاج وتهتانی هستند.ولی چاکراه جنسی فقط ورودی است.یعنی شما باید انرژی رادریافت کنید .هدف از انجام این عمل گرفتن انرژی است.
برای اینکه مایک رابطه جنسی خوبی داشته باشیم باید شرایط جسمی که همان صور اشکار است باشرایط صور پنهانمان در حد اعلا باشد.درقسمت جسم باید بهداشت وتغذیه اورعایت بشودودرصورپنهان هم باید شخص آرامش داشته باشدوخبر بدی ندهد یانگیردیااسترس واردنکندیابه طرف خودش استرس وارد نکند.
مهمترین چیزی که وجوددارداین یک سفر دونفره است وسختترین جای ان برای شما این است که بای چهار صور رامدنظر بگیریدکه دوتای انها از خود شما هست ودوتای ذیگر مال شریک جنسی شمااست.یعنی من باید هم شرایط جسمی خودم را با شریک جنسی خودم هماهنگ کنم چون اگر می خواهیم انرژی بگیریم باید شرایط هر دوطرف درحداغلا باشدوهردو درآن لحظه باید یکی باشندتا انرژی تبادل پیداکند.
مسعله دیگرکه من خودم باآن درگیر بودم سیگار کشیدم بود.کسانی که قبل از سفر وایت به خاطر بسته بودن حسشان زیاد دریافت ندارندولی بعداز سفروایت می بیندکه کسی که دهانش بوی بدسیگار می دهدبااوارتباط برقرارکردن چقدرسخت است واین هم جزءقسمت بهداشت جسم است.
مسعله دیگر این است که یکسری فیلمها را   بعضی افراد خواه یاناخوه می بینندویکسری باورهای غلط تو ذهنشان شکل می گیردوتوقوع انها میرودبالادرصورتی که اقای مهندس توی یکی از سی دیها گفتند که اینها به خاطر پول این کار را میکنند وشغل انهاست وهر فرد عادی نمتواند گارهای که توی فیلمها میکنند را انجام بدهد.جدا از اینها وقتی زن وشوهر پیمان ازدواج میبندند به نوعی یکی می شوند.
کسانی که توی خیابان به یک خانم دیگر نگاه میکند فکر نکند که خانم او خبردار نم شود.درموقع نزدیکی وقتی که صور پنهان شما جفت میشود بدان که با خبر می شود وفقط انرژی تخلیه میشود ولذتی نمی بری.
در ادامه دونفر از دوستان که همراه ایشان امده بودند مشارکت کردند وبعد از مشارکت از استاد اقا امیر حسین تشکر کردند به خاطر نظمی که در لژون او وجود داردوحتی در شعبه امین گلی


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 29 آبان 1396
نظرات()   
   
شنبه 27 آبان 1396  01:52 ب.ظ

ازبهلول پرسیدند درقبرستان چه میکنی...
اودرجواب گفت/
باجمعی نشته ام که به من ازار نمرسانند.
حسادت نمی کنند
دروغ نمگویند
تعنه نمزنند 
خیانت نمکنندقضاوت نمکنندمرا به یاد سرای اخرت می اندازند
و
بالاترازهمی اینها اگر از پیششان بروم پشت سرم بدگوی نمیکنند


 • آخرین ویرایش:شنبه 27 آبان 1396
نظرات()   
   
شنبه 27 آبان 1396  09:32 ق.ظ

جادهای سخت اغلب به مقصدهای زیبامنتهی میشود


 • آخرین ویرایش:شنبه 27 آبان 1396
نظرات()   
   
شنبه 27 آبان 1396  08:14 ق.ظ

داشتم به این فکر میکردم که تمام اهداف زندگی.فقط یکیه که بیشتر از همه اهمیت دارد: وآن تلاش برای یک( انسان خوب) بودنه


 • آخرین ویرایش:شنبه 27 آبان 1396
نظرات()   
   

بااستادی کمک راهنمای محترم اصغرمنصوری باسخنان زیبا ودلنشین


 • آخرین ویرایش:جمعه 26 آبان 1396
نظرات()   
   


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

[http://www.aparat.com/v/ArbFL]


نظرات()   
   
جمعه 20 اسفند 1395  05:18 ب.ظ

هشتمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود، در روز چهارشنبه 95/12/18 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 11:30 آغاز به کار نمود.وقتی می خواهید خواب بروید، باید بیهوش شوید. برای اینکه این بیهوشی یا مرگ موقت اتفاق بیفتد، 
باید یکسری مواد شیمیائی در درون ما ساخته شود و وارد جریان خون شود و ما را بیهوش کند... 


 • آخرین ویرایش:جمعه 20 اسفند 1395
نظرات()       
 • تعداد کل صفحات :15  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
آخرین پست ها

پیام سی دی اسیب شناسی..........یکشنبه 19 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 13 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 13 آذر 1396

چندجمله انرژی بخش..........دوشنبه 13 آذر 1396

پیام سی دی بار نیستی..........جمعه 10 آذر 1396

جلسه اموزشی خصوصی روز یک شنبه 96/9/5با استادی کمک راهنمااقاامیرحسین لژیون وایت..........دوشنبه 6 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 29 آبان 1396

جلسه اموزشی خصوصی روز یک شنبه 96/8/28با استادی کمک راهنمااقا امید..........دوشنبه 29 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

کارگاه اموزشی عمومی روز پنجشنبه ۹۶.۰۸.۲۵..........جمعه 26 آبان 1396

جلسه ی عمومی روز پنج شنبه با استادی کمک راهنمای محترم اصغر آقا..........پنجشنبه 25 آبان 1396

ویدئو مراسم افطاری یک شنبه96/03/07 از شعبه أمین گلی..........دوشنبه 8 خرداد 1396

اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود..........جمعه 20 اسفند 1395

شرایط شرکت در اردوی درخت کاری..........شنبه 7 اسفند 1395

جلسه ی آموزشی مسافران ۹۵/۱۲/۳(وادی دوازدهم و اجرای آن)..........جمعه 6 اسفند 1395

جلسه ی پنج شنبه ۲۱بهمن ۹۵,هفته دیده بان..........جمعه 22 بهمن 1395

رهایی یکی از اعضای لژیون ..........جمعه 22 بهمن 1395

جلسه ی آموزشی خصوصی یک شنبه۹۵/۱۱/۱۷ به استادی مسافر حسن ..........سه شنبه 19 بهمن 1395

خلاصه ای از سی دی فضولی و آسایش..........یکشنبه 10 بهمن 1395

گزارش دومین سالروز رهایی مسافر امیرحسین..........یکشنبه 10 بهمن 1395

دلنوشته دختر مسافر حجت ،یکی از رهجویان آقای ساسانی..........شنبه 9 بهمن 1395

رهایی..........پنجشنبه 7 بهمن 1395

بهایی ارزشمند..........شنبه 2 بهمن 1395

خلاصه‌ سی دی منیت..........شنبه 25 دی 1395

نوشتار سی دی انرژی نفس از آقای مهندس دژاکام..........شنبه 18 دی 1395

کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۶ ..........جمعه 17 دی 1395

تبریک سومین سالروز رهایی ..........چهارشنبه 15 دی 1395

اخبار تولد..........چهارشنبه 15 دی 1395

همه پستها